Actium mag weer woningen bouwen in gemeente Ooststellingwerf

Rein Swart, directeur-bestuurder van Actium: “We zijn blij met dit besluit, want ook in Ooststellingwerf is er tot 2030 een uitbreidingsvraag naar 100 tot 145 extra sociale huurwoningen.” Jelke Nijboer, wethouder wonen van de gemeente Ooststellingwerf, sluit hierbij aan: “We hebben al lang een goede samenwerking met Actium en het is fijn dat er een ontheffing is verleend aan Actium. Nu Actium weer mag bouwen kunnen we gezamenlijk invulling geven aan de woningbehoefte in onze gemeente.”

Woningmarktregio’s
Sinds 2016 is Nederland onderverdeeld in negentien woningmarktregio’s. Elke corporatie is gekoppeld aan een woningmarktregio, met als doel het zogenoemde kernwerkgebied van de corporaties weer terug te brengen naar lokale schaal en daarmee de investeringskracht te behouden voor het eigen werkgebied. Actium is gekoppeld aan de woningmarktregio Groningen-Drenthe. De gemeente Ooststellingwerf maakt onderdeel uit van de woningmarktregio Fryslân en behoort dus niet tot het kernwerkgebied van Actium. Actium heeft in deze gemeente ongeveer 2200 woningen en daarmee heeft zij een marktaandeel van 70% van de sociale woningvoorraad.

Waarom wil Actium actief blijven in de gemeente Ooststellingwerf?
Actium is van oudsher de grootste corporatie in de gemeente Ooststellingwerf. Het huidige Actium komt voort uit onder meer Woningstichting Ooststellingwerf, opgericht in 1912. Actium heeft met de ontheffing van de Autoriteit Woningcorporaties de mogelijkheid nieuwbouw te realiseren en vastgoed aan te kopen. Swart vervolgt: “Dit sluit aan bij de volkshuisvestelijke opgave van Ooststellingwerf. Actium is al meer dan honderd jaar gevestigd en actief in deze gemeente. Samen met sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland zijn wij de belangrijkste volkshuisvestelijke partners en hebben we een sterke lokale binding. Deze samenwerking en verbondenheid maken dat wij als corporaties de kernen door en door kennen en kansen en bedreigingen (her)kennen. We willen onze slagkracht ten volle benutten om, samen met onze partners, te werken aan de volkshuisvestelijke opgave voor Ooststellingwerf. Deze opgave is groot en vraagt om investeringen in de uitbreiding en transformatie van de voorraad.”