Raad van commissarissen

Interessant? Deel dit

Algemeen
De raad van commissarissen (RvC) is de interne toezichthouder van Actium. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van commissarissen zijn in de statuten van Actium omschreven. Dit is verder uitgewerkt in het reglement voor de raad van commissarissen. U vindt in dit reglement onder meer een uitgebreide toelichting op de taken en bevoegdheden van de raad, afspraken over (her)benoemingen en de samenwerking met de bestuurder.

Van links naar rechts ziet u de heer Erik van der Laan, mevrouw Astrid Veldhuizen, mevrouw Anja Roos (vice-voorzitter), mevrouw Yvonne Geerdink, de heer Jacob Bruintjes (voorzitter) en de heer Anne van der Heide

Leden en samenstelling van de raad
De RvC bestaat uit zes personen. In de raad is kennis aanwezig omtrent de thema’s: Volkshuisvesting, Vastgoedbeheer- en ontwikkeling, Financieel/Economisch/Fiscaal, Juridisch/bestuurlijk, Management & Organisatie en Wonen & Zorg. Deze gebieden zijn verder uitgewerkt in het ‘Profiel voor de Raad van Commissarissen’. De raad is zodanig samengesteld dat de commissarissen ten opzichte van elkaar, de bestuurder en welk deelbelang ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De raad heeft twee specifieke commissies: de auditcommissie, en de remuneratie- en selectiecommissie. De personalia en nevenfuncties van de RvC-leden vindt u in het rooster van aftreden, beroep/nevenfuncties en commissies.