Ons speelveld

Interessant? Deel dit

Er gebeurt veel in de volkshuisvesting. Ons werk verandert continu, net als de samenwerking met gemeenten en huurdersorganisaties. Wat ligt er op het bord van de corporatie?

Woningmarktregio

Op 1 juli ligt het voorstel voor de woningmarktregio’s bij de minister. Wat betekent het ingediende voorstel voor de gemeenten en voor de investeringsmogelijkheden van Actium (en andere corporaties) in die gemeenten?

In een brief van 13 juli informeert minister Blok de Tweede Kamer over de stand van zaken over woningmarktregio’s. In totaal zijn negentien aanvragen voor woningmarktregio’s ingediend die aan de voorwaarden voldoen.

Bod en prestatieafspraken

Jaarlijks vóór 1 juli ontvangen gemeenten van de corporaties een overzicht met voorgenomen activiteiten, ook wel het ‘bod’ genoemd. Dit bod is een uitnodiging van corporaties om in gesprek te gaan over de voorgenomen activiteiten van de corporaties voor de komende jaren, uitmondend in prestatieafspraken. Hoe ziet dit proces er op hoofdlijnen uit en wat betekent dit voor de wijze waarop gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties het tripartiet overleg kunnen vormgeven.

Prestatieafspraken 2018

 

Inzicht in keuzes met behulp van de transparantietool

Actium is transparant over de keuzes die zij maakt en de gevolgen daarvan voor de financiën van de corporatie. De Transparantietool is daarbij een nieuw praktisch hulpmiddel. Met de transparantietool kunnen we de financiële effecten van mogelijke beleidskeuzes inzichtelijk maken voor stakeholders. Welke financiële gevolgen heeft het als Actium kiest voor nieuwbouw, minder huurverhoging of juist voor isolatie van woningen? De door Aedes ontwikkelde transparantietool laat dat op praktische wijze zien. Zo geven we stakeholders als gemeenten en huurders inzicht in de gevolgen van mogelijke keuzes. De tool maakt het mogelijk om direct berekeningen te maken, waarvan de uitkomsten op een begrijpelijke manier worden gepresenteerd. Bekijk ook de animatie.

Ook de VNG onderschrijft de Transparantietool. Jop Fackeldey, vice-voorzitter van de VNG-commissie Ruimte en Wonen: ‘Het is een waardevol instrument om het overleg tussen gemeenten, huurders en de woningcorporatie te faciliteren.’

Scheiding DAEB/NIET DAEB

Corporaties moeten hun activiteiten gaan opsplitsen naar de zogenaamde DAEB (Diensten van algemeen economisch belang) en de niet-DAEB activiteiten. Daarvoor dienen zij uiterlijk 2016 een voorstel in te leveren bij de minister waarin zij aangeven hoe zij deze splitsing willen vormgeven. Dat kan op basis van een administratieve of op basis van een juridische scheiding. De keuze van de corporatie heeft invloed op de activiteiten die de corporatie na de scheiding kan en mag uitvoeren, vooral op het gebied van de niet-DAEB activiteiten. Wij nemen u graag mee in de voor- en nadelen van het mogelijke scheidingsvoorstel en wat dit kan betekenen voor Actium en voor de gemeenten waarin zij werkzaam is en in de voorlopige keuzes die Actium heeft gemaakt met betrekking tot dit dossier.

Gemeenten en huurdersorganisaties worden in het najaar van 2016 gevraagd hun zienswijzen te geven op het scheidingsvoorstel.

Marktwaarde verhuurde staat

In de woningwet is vastgelegd dat woningcorporaties vanaf boekjaar 2016 moeten verantwoorden op basis van marktwaarde in verhuurde staat. Door deze andere manier van waarderen van het vastgoed gaat de financiële balans van corporaties er anders uitzien. Hierdoor kan het beeld ontstaan dat corporaties steenrijke organisaties zijn. Woningcorporaties hebben dat geld echter niet in kas en kunnen het niet naar believen uitgeven. De waarde zit vast in de stenen van de huizen. Hoe wordt de waarde van al die huizen bepaald? En wat betekent de uitkomst voor de financiële mogelijkheden van een woningcorporatie? 

Indicatieve bestedingsruimte woningcorporaties

In de Woningwet is opgenomen dat woningcorporaties naar redelijkheid bijdragen aan de uitvoering van het lokale volkshuisvestingsbeleid. Hiertoe brengen corporatie jaarlijks voor 1 juli een ‘bod’ uit met voorgenomen werkzaamheden. Het is van belang dat gemeenten, huurders en corporaties op lokaal niveau in staat worden gesteld om te komen tot afgewogen prestatieafspraken. Inzicht van partijen in de financiële positie van woningcorporaties is daarbij noodzakelijk. Hiervoor hebben zij de beschikking over reguliere informatiebronnen als de (standaard-) informatie van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de Autoriteit woningcorporaties (Aw).Op grond van artikel 42 van de Woningwet en artikel 38 van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (Btiv) ontvangen lokale partijen daarnaast een indicatie van de beschikbare middelen van corporaties die in hun gemeente werkzaam zijn. Dit jaar is het eerste jaar sinds de inwerkingtreding van de herziene Woningwet dat deze indicatieve bestedingsruimte ter beschikking is gesteld aan gemeenten en huurders. 

Meer informatie over de indicatieve bestedingsruimte kunt u vinden op www.woningwet2015.nl. De begeleidende kamerbrief en het overzicht met de ruimte per gemeente is te vinden op de website van de rijksoverheid.

Bron: www.woningwet2015.n